Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

Akutni gastroenteritis je pomemben vzrok smrtnosti v državah v razvoju in predstavlja večinski delež hospitalizacij otrok do 6. leta starosti zaradi nalezljivih bolezni. Čeprav je v zadnjih tridesetih letih mikrobiološka diagnostika močno napredovala, so gastroenteritisi še vedno v pomembnem deležu nepojasnjeni. Po podatkih iz literature in statističnih podatkih iz Slovenije, je še vedno več kot 30-odstotni delež nepojasnjenih gastroenteritisov. Od gastroenteritisov s pojasnjeno etiologijo je v večinskem deležu, do 70 %, vzrok virusna okužba. V novejših raziskavah z metagenomskimi pristopi, so dokazali številne nove virusne povzročitelje bolezni, predvsem tiste, ki se izločajo z iztrebki. Z ustreznimi analizami lahko pričakujemo pojasnitev etiološko neopredeljenih gastroenteritisov, predvsem nove virusne povzročitelje, ki jih do sedaj s specifičnimi metodami nismo uspeli dokazati.
Predlog našega projekta se nanaša na pojasnjevanje gastroenteritisov, ker se te okužbe pojavljajo najpogosteje in v hujših oblikah. Za raziskovalno skupino smo izbrali hospitalizirane otroke do 6. leta starosti z akutnim gastroenteritisom, ki bodo sprejeti na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. Odvzeli bomo iztrebek za mikrobiološke analize in vzorec krvi za pojasnjevanje okužb in dodatnih raziskav za dokazovanje viremije in imunskega odziva gostitelja. Iztrebke bomo ciljano, z uporabo molekularnih in nekaterih klasičnih metod, pregledali na vse najpogostejše bakterijske, parazitske in virusne povzročitelje gastroenteritisov. Vzporedno bomo vključili v raziskavo še kontrolno skupino otrok, brez znakov gastroenteritisa, ki bodo sprejeti na Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC zaradi elektivnega kirurškega posega.Tudi pri kontrolni skupini bomo odvzeli iztrebek in kri. Pri vzorcih otrok z gastroenteritisom pričakujemo vsaj 25-odstotni delež nepojasnjenih primerov, ki jih bomo vključili v metagenomsko analizo za dokazovanje virusnih povzročiteljev gastroenteritisov in nekaterih manj pogostih parazitskih in bakterijskih patogenov. S sistematičnim pristopom testiranja z modernimi in klasičnimi metodami v mikrobiologiji, ter vključevanjem kontrolne skupine otrok, pričakujemo pojasnitev gastroenteritisov v večjem deležu kot običajno ter morebitni dokaz novih ali nekaterih manj pogostih virusnih povzročiteljev gastroenteritisov z njihovim natančnim opisom in pojasnitvijo vloge pri gastroenteritisih. Pojasnjevanje etiologije bolezni je ključnega pomena za uspešno zatiranje bolezni, obravnavo bolnikov in preprečevanja širjenja okužb, kar vpliva tudi na zmanjšanje bremena v javnem zdravstvu. S skupnim delom mikrobiologov, klinikov in epidemiologov bomo pregledali trenutne postopke v obravnavi otrok z gastroenteritisom in na podlagi pridobljenih podatkov ugotovili ustreznost le-teh. Predlagali bomo morebitne spremembe ali dopolnitve za racionalno klinično in laboratorijsko obravnavo primerov z akutnim gastroenteritisom pri otrocih. V predlogu projekta smo zagotovili tudi za prenos znanja, glavni cilj pa je razvoj znanosti in stroke na področju medicinske mikrobiologije.

Več informacij:  www.sicris.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=6962