Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.8.2012 – 31.1.2015

Povzetek

Reka Soča se v svojem 137 km dolgem toku neprestano spreminja; iz brhke gorske lepotice prehaja v umirjeno reko, ki se izliva v Jadransko morje. Je čezmejna reka in to močno zaznamuje njen značaj, saj povezuje dve državi, dve kulturi, dva naroda.

Pri obravnavah porečij mnogokrat prihaja do konfliktov med različnimi interesi, saj ljudje reke uporabljamo za športne, rekreacijske in turistične namene, za pridobivanje električne energije, pomemben je potencial namakanja, upoštevati pa je potrebno tudi različne vrste zavarovanja (Natura 2000 in druge vrste zavarovane narave).

V porečju reke Soče je trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri strateškega pomena za obe strani meje, zato mora biti usklajeno. Problemi in potrebe so zaradi značaja porečja reke Soče različni, vsi pa izhajajo iz skupnega cilja trajnostne rabe in ohranjanja dobrega stanja strateških virov.

Glavni namen projekta CAMIS je iskanje kompromisov med različnimi deležniki ter vzpostavljanje ustreznejšega čezmejnega gospodarjenja z reko v smislu trajnostne rabe strateških virov in ohranjanja vodotokov. Vsebinsko je projekt razdeljen dva dela:

  • analitično raziskovalni del vključuje analize rečne morfologije in hidravlike ter analizo kakovosti voda in bo med drugim služil posodabljanju baz podatkov o reki, na podlagi tega pa bodo partnerji tudi predlagali dodatne ukrepe za zagotavljanje dobrega stanja vode;
  • praktično aplikativni del se posveča pilotnim aktivnostim, ki bodo prispevale k trajnostni rabi reke in določenih območij v okviru porečja zlasti v rekreacijske in turistične namene. S primeri dobrih praks in z akcijskimi načrti za rabo prostora bo omogočena primerjava različnih rab reke na obeh straneh meje.
Vodilni partner je Posoški razvojni center, v projektu pa sodeluje še deset partnerjev z obeh strani meje. Na slovenski strani so to občina Bovec, občina Kobarid, občina Tolmin, občina Idrija, Zavod za zdravstveno varstvo iz Nove Gorice ter Inštitut za vode RS, na italijanski pa Pokrajina Gorica, Občina Turjak, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in Autorità di Bacino iz Benetk.

 

 Več informacij: www.camisproject.eu