Strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v letu 2018 razvili nove analizne metode za spremljanje onesnaževal iz skupine fluoriranih spojin (perfluorooktanojska kislina - PFOA in perfluorooktansulfonska kislina- PFOS). Onesnaževala iz skupine fluoriranih spojin so na seznamih snovi, ki jih je potrebno prednostno spremljati v okolju. Možnost pojava teh snovi v okolju je zelo verjetna in lahko prestavljajo nevarnost tako za ljudi kot okolje na splošno.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je skupaj z Nacionalnim veterinarskim inštitutom pripravil posodobljene Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku.
Smernice so kot merilo ustreznosti proizvodnega procesa in varnosti živil namenjene predvsem nosilcem živilske dejavnosti, ki živila pridelujejo, obdelujejo in prodajajo. Pogosto jih uporabljajo tudi službe kakovosti trgovskih verig pri oblikovanju mikrobioloških kriterijev v okviru izvajanja lastnega nadzora.
Naša prebavila so naseljena z milijoni mikroorganizmov, predvsem bakterij, ki imajo izjemno pomembno vlogo pri našem razvoju, delovanju organov ter imunskega sistema, zaščiti pred nevarnimi mikrobi ter pri razgradnji hranil, ki jih človek sam ne zna prebaviti. Čeprav je bakterij največ, so lahko prisotni tudi virusi in glive; celotno združbo prebavil pa poimenujemo črevesna mikrobiota.
Odpornost bakterij proti antibiotikom je ena največjih zdravstvenih težav na svetu. Glavni razlog za to je predvsem neustrezna uporaba teh zdravil, na katero opozarjamo tudi na NLZOH.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju z Medobčinski uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, občino Hoče-Slivnica, dimnikarsko službo in Mariborsko plinarno organizira brezplačna predavanja in posvete na temo kakovosti zunanjega zraka. Posveti so namenjeni občankam in občanom sodelujočih občin. Seznaniti jih želimo z dejanskim stanjem kakovosti zunanjega zraka v njihovih občinah, vzroki za takšno stanje, morebitnimi posledicami za zdravje ljudi in s predlogi možnih ukrepov za izboljšanje stanja.