Strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v letu 2018 razvili nove analizne metode za spremljanje onesnaževal iz skupine fluoriranih spojin (perfluorooktanojska kislina - PFOA in perfluorooktansulfonska kislina- PFOS). Onesnaževala iz skupine fluoriranih spojin so na seznamih snovi, ki jih je potrebno prednostno spremljati v okolju. Možnost pojava teh snovi v okolju je zelo verjetna in lahko prestavljajo nevarnost tako za ljudi kot okolje na splošno.

Ob podpori Ministrstva za zdravje (MZ) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter s finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in v okviru projekta SI-MUR-AT, smo na NLZOH razvili analitsko metodo za določanje PFOA in PFOS v vodah.
Evropska komisija je za pitno vodo predlagala mejno vrednost 0,1 µg/l. V letu 2018 je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) PFOA in PFOS vključila v programe spremljanja kakovosti podzemnih voda in površinskih vodotokov. MZ, ARSO in NLZOH glede na priporočila Evropske komisije predlagamo, da upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo spojini PFOA in PFOS prepoznajo kot dejavnik tveganja v oskrbi s pitno vodo in ju vključijo v program spremljanja.

 V NLZOH pomagamo pri načrtovanju notranjega nadzora pitne vode in nudimo strokovno podporo pri prepoznavanju dejavnikov tveganja v oskrbi s pitno vodo. Vzorčenje pitne vode izvajamo v skladu s standardom ISO 5667-5:2006, ki je vključeno v obseg akreditacijske listine LP-014. Za področje pitni vod imamo akreditiranih več kot 70 analiznih metod. Na podlagi izvedenih rezultatov preskušanj določamo skladnost vzorcev in oceno tveganja za zdravje ljudi.