Mikrobiološke preiskave uporabniki storitev laboratorijev naročajo na obrazcu za naročilo (spremni list) ali v obliki elektronskega naročila.

Uporabljamo enotni spremni list za mikrobiološke preiskave nadzornih kužnin in spremni list za mikrobiološke preiskave oziroma drug ustrezen obrazec za naročilo, ki vsebuje naslednje:

 • podatke o bolniku: ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), datum sprejema, datum začetka obolenja;
 • klinično diagnozo in epidemiološke podatke: potovanje, sum na epidemijo, nosečnost, transplantacija, bivanje preiskovanca v vrtcu, zavodu ali domu za starostnike, šola, poklic in druge za preiskavo pomembne podatke (klinične znake in simptome);
 • podatke o pošiljatelju: žig pošiljatelja, naziv oddelka in številka sobe;
 • podatke napotnega zdravnika: ime, priimek (žig), šifra, podpis;
 • telefonsko številko za sporočanje rezultatov preiskav (izvidov) in za morebitni dogovor o nadaljnjih preiskavah;
 • podatke o plačniku;
 • vrsto vzorca in mesto odvzema: ustrezno označiti vzorec in na črto dopisati natančen opis anatomskega mesta odvzema in/ali smiselno opisati vzorec (npr. bris površinske rane, bris razjede na goleni, bris globoke rane, bris diabetičnega stopala, kri iz katetra, kri iz periferne vene...);
 • datum in uro odvzema vzorca;
 • vrsto preiskave: ustrezno označiti ali napisati naročeno preiskavo;
 • zdravljenje z antibiotiki in antimikotiki pred/po odvzemu vzorca;
 • pomembne podatke: ali je preiskava nujna – označiti z oznako NUJNO, ali je vzorec posebno nevaren, ali je sum na redke povzročitelje.


Naročnik naj na spremnem listu navede kontaktne podatke za sporočanje NUJNIH REZULTATOV preiskav.

 Priloge: