Seznanjamo vas, da bo Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL), v bodoče pridobival potrebno dokumentacijo za izvajanje redne in izredne kontrole kakovosti zdravil neposredno od imetnikov dovoljenj za promet z zdravili in ne več od Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).
Prevod Praktičnega vodnika v slovenščino (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013), je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z NIJZ in NLZOH. V vodniku so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov ter  uporaba,  varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila , opisane so analizne metode za preskušanje skladnosti.
Vabimo vas na srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE, ki bo v sredo, 1. junija 2016 ob 16.00 uri v predavalnici Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
Prvomajska ulica 1, Maribor.
Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil NLZOH je 8. februarja postal polnopravni člani evropske mreže uradnih kontrolnih laboratorijev s področja analize zdravil (Official Medicine Control Laboratories Network - OMCL Network), ki deluje pod okriljem Evropskega direktorata za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare – EDQM).

Potrdilo o skladnosti delovanja, ki nam ga je izdal EDQM na podlagi uspešno opravljene presoje, si lahko...
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor je pridobil odobritev FDA za testiranje mikrobiološke kakovosti zdravil za ameriški trg.

Na Oddelku za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja v Mariboru je v času od 18.01.2016 do 22.01.2016 Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA - Food and Drug Administration) opravljala presojo po smernicah dobre proizvodnje prakse (GMP - Good Manufacturing Practice).

V...